GDPR

Cílem této stránky je seznámit Vás s tím, co jsou to osobní údaje, jak správce s osobními údaji nakládá a jaká jsou Vaše práva jakožto subjektu, k níž se osobní údaje vztahují.

Co jsou to osobní údaje

Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace, na základě které je možné fyzickou osobu (dále jen „Subjekt“) přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení či adresa.

Co je to zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo souhrn operací s osobními údaji, které provádí správce nebo zpracovatel, především vyhledávání, ukládání, shromažďování, uchovávání, používání, zpřístupňování, předávání, šíření, zveřejňování, výměna, úprava nebo pozměňování, třídění nebo kombinování, blokování a výmaz nebo zničení.

Kdo je správce osobních údajů

Ing. Libor Cejpek (dále jen „Správce“), IČO: 18541631 se sídlem Bransouze 1, 675 21 Bransouze, veden v živnostenském rejstříku Městského úřadu Třebíč.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu, poptávky nebo rezervace, plnění smlouvy, poskytování služeb, zajištění provozních činností a vedení zákaznické evidence.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze obecné osobní údaje (titul, jméno, příjmení) a organizační osobní údaje (e-mail, telefonní číslo).

 

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

Osobní údaje získáváme prostřednictvím kontaktního a rezervačního formuláře.

Kdo další má přístup k osobním údajům (zpracovatelé a příjemci)

Vaše osobní údaje neprodáváme, nesměňuje ani jinak nepředáváme třetím stranám, což se v rámci provozních činností a poskytování obchodů a služeb nevztahuje na důvěryhodné třetí osoby za předpokladu, že jsou povinny zachovávat důvěrnost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem výše uvedených činností.

Osobní údaje jsme oprávněni poskytnout v případě souladu se zákonem, vynucování dodržování našich zásad nebo za účelem ochrany našich práv, našeho majetku nebo bezpečnosti.

Údaje, prostřednictvím kterých nelze osobu konkrétně identifikovat, mohou být poskytnuty dalším stranám za účelem marketingu, reklamy či jiného využití.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, po jehož skončení osobní údaje archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (až 10 let), v případě dotazu nebo poptávky zpracováváme osobní údaje po dobu 1 roku. Důvodem pro archivaci osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je také uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. vymáhání dlužné částky).

Jaká jsou práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo vyžádat si informace o tom, jaké, k jakým účelům a po jakou dobu osobní údaje správce zpracovává, z jakých zdrojů údaje získává a kdo má kromě správce k osobním údajům přístup. Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti a poskytne přístup k osobním údajům bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu.

Subjekt údajů má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, požádat o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů, na výmaz svých osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud neodpovídá jejich přesnost, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale zároveň odmítá jejich výmaz, na přenositelnost osobních údajů, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost a obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že je zpracování osobních údajů v rozporu s pravidly ochrany osobních údajů.

 

Naše kontaktní údaje

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy zavratama@gmail.com nebo písemně na adrese Bransouze 1, 675 21 Bransouze.

Slovníček pojmů

V našem slovníku naleznete vysvětlení všech základních pojmů ze světa GDPR.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který stanovuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, které provádí a odpovídá za něj.

Zpracovatel

Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.

Příjemce

Příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.

Jak používáme Cookies soubory:

Při využití služeb a produktů mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“. Správce osobních údajů neukládá v Cookies žádné osobní údaje. Data ukládané v cookies jsou využity výhradně za účelem fungování služeb správce. Správce osobních údajů při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské Unie a České republiky. Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita webových stránek.